Regulamin konkursu ``Dworzec Roku``

Niniejszy regulamin określa zasady konkursu "Dworzec Roku", zwanego dalej "Konkursem".

§ 1. Postanowienia Ogólne

 1. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin konkursowy zwany dalej „Regulaminem”.
 2. Definicję dworca kolejowego wykorzystywaną na potrzeby niniejszego Konkursu przyjęto za art. 4 ust. 8a ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. 2016 poz. 1923 ), jako "obiekt budowlany lub zespół obiektów budowlanych, w którym znajdują się pomieszczenia przeznaczone do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego, położony przy linii kolejowej".
 3. W konkursie uwzględniane są obiekty czynne i służące obsłudze regularnego ruchu pasażerskiego.
 4. Zgłoszenia i oceny dworców mogą uwzględniać otoczenie w postaci infrastruktury kolejowej służącej obsłudze podróżnych (dojścia, przejścia podziemne i nadziemne, perony, systemy informacji pasażerskiej) i powiązanie obiektu z otoczeniem (przystanki, parkingi, elementy małej architektury, itp.).
 5. Jako reprezentacja poszczególnych dworców mogą występować osoby oraz instytucje odpowiedzialne za ich funkcjonowanie.
 6. Konkurs realizowany jest na terytorium Polski za pośrednictwem strony internetowej www.dworzecroku.pl zwanej dalej „Stroną Konkursu”.
 7. Organizatorem konkursu "Dworzec Roku" jest Fundacja ProKolej (ul. Wspólna 50A/35, 00-514 Warszawa) zwana dalej "Organizatorem" we współpracy z Fundacją Grupy PKP (ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa).
 8. Do realizacji wybranych etapów Konkursu Organizator może powołać zespół ekspertów (zwany dalej Jury Konkursowym), w skład którego wchodzą osoby cieszące się powszechnym autorytetem i specjaliści z dziedzin powiązanych z tematyką konkursu.
 9. Tryb i zasady pracy oraz osobę przewodniczącego Jury przyjmie na początku pierwszego posiedzenia. Pełny skład Jury dostępny będzie na Stronie Konkursu.

§ 2. Cel Konkursu

 1. Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych dworców kolejowych w Polsce.
 2. Konkurs służy promocji transportu kolejowego, zebraniu i propagowaniu dobrych praktyk w obsłudze podróżnych oraz promowaniu nowoczesnych i funkcjonalnych obiektów użyteczności publicznej.

§ 3. Adresaci Konkursu

 1. Konkurs jest adresowany do ogółu społeczeństwa.
 2. W Konkursie mogą brać udział osoby prawne i osoby fizyczne, w tym również niepełnoletnie (z zastrzeżeniem posiadania zgody opiekunów prawnych).
 3. Przesłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez Organizatora jego treści i ewentualnych załączonych materiałów.
 4. Udział w konkursie jest bezpłatny.

§ 4. Przebieg Konkursu

 1. Zgłoszenia dworców do konkursu dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na Stronie Konkursu, w terminach określonych w §5.
 2. Na podstawie zgłoszeń, zawartych w nich opisów oraz przesłanych zdjęć Organizator wyłoni nie mniej niż 20 obiektów, które podlegać będą procesowi oceny wielokryterialnej i audytu.
 3. Ocena i audyt o którym mowa w pkt. 2) powyżej opierają się na liście kryteriów dostępnych u Organizatora Konkursu.
 4. Po zakończeniu prac opisanych w pkt. 2) powyżej Organizator przedstawi 10 dworców nominowanych do tytułu „Dworzec Roku 2018”.
 5. O przyznaniu tytułu „Dworca Roku 2018” oraz ewentualnych wyróżnień zdecyduje Jury Konkursowe na podstawie zasad określonych zgodnie z § 1. pkt. 7.
 6. Zwycięskie i wyróżnione dworce uzyskują prawo używania tytułu „Dworzec Roku 2018” i wsparcie Organizatora w promocji obejmującej media branżowe i publiczne.
 7. Przesyłając zgłoszenie, w szczególności zdjęcia bądź opisy dworców, w ramach i na potrzeby Konkursu zgłaszający wyraża zgodę i udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji do korzystania elementów zgłoszenia na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie i zwielokrotnianie, w całości lub w części, wszystkimi środkami i w każdej formie – w tym wytwarzanie egzemplarzy, wyświetlanie, przekazywanie, przechowywanie, w szczególności w pamięci urządzenia, sieci komputerowej, teleinformatycznej lub wszelkich innych środkach komunikacji elektronicznej;
  2. publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i re-emitowanie, publiczne udostępnianie, w tym komunikacja i dostępność w urządzeniach, sieciach urządzeń, sieciach teleinformatycznych lub komunikacji elektronicznej, we wszystkich typach mediów;
  3. tworzenie opracowań, modyfikowanie i utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie w sposób określony w pkt b. takich opracowań i modyfikacji.

§ 5. Ramy Czasowe Konkursu

 1. Ogłoszenie edycji Konkursu na rok 2018 – 12.09.2018.
 2. Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń – 03.10.2018.
 3. Weryfikacja zgłoszeń, wybór dworców do szczegółowej oceny, audyty – 04-30.10.2018 r.
 4. Przedstawienie listy nominacji do nagrody głównej i nagrody publiczności - 31.10.2018 r.
 5. Głosowanie internetowe w plebiscycie publiczności – 01.-30.11.2018 r.
 6. Obrady jury – 01.-30.11.2018 r.
 7. Ogłoszenie wyników – grudzień 2018 r.

§ 6. Konkurs dla internautów - Plebiscyt na dworzec roku

 1. Dla 10 dworców nominowanych do nagrody głównej w terminie określonym w § 5 na Stronie Konkursu uruchomiona zostanie możliwość głosowania on-line.
 2. Uczestnik konkursu internautów może oddać tylko jeden głos.
 3. Dworzec, który uzyska największą liczbę głosów internautów otrzyma w Konkursie "Nagrodę publiczności".

§7. Postanowienia końcowe

 1. Udział w konkursie jest równoznaczny z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie przekazanych Organizatorowi materiałów i danych.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich.
 3. Wszelkie spory powstałe w trakcie trwania konkursu, a nieprzewidziane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym Regulaminie.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.